โทรสอบถาม. 0-2216-1761

program

Total : 12 program

 • ระเบียบการ
  • เรียนสัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง ครั้งล่ะ 1 ชั่วโมง การเรียนจะมีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันไป
 • การชำระค่าเรียน
  • (ค่าลงทะเบียน 400 บาท สำหรับเด็กใหม่) ชำระค่าเรียนอย่างน้อย 3 เดือน ครั้งต่อไปต้องชำระสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน(เพื่อเก็บรักษาเวลาเดิมของเดือนต่อไปไว้)
  • กรณีที่นักเรียนไม่ชำระค่าเรียน เดือนต่อไปไว้ล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะไม่สามารถรักษาเวลาเรียนเดิมไว้ให้ได้ (ทุกกรณี)
 • นักเรียนต้องแจ้งลากับธุรการก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 1 วัน
 • นักเรียนสามารถลาหยุดได้ 1 ช.ม. ต่อเดือน (ทุกกรณี)
 • หากลาเกิน 1 ช.ม. ทางโรงเรียนจะไม่ชดเชย ช.ม. ที่ลาเกินให้
 • ทางโรงเรียนจะชดเชยให้เฉพาะกรณีที่มีการแจ้งลาเท่านั้น
 • ติดต่อธุรการเพื่อนัดวัน-เวลา ที่สะดวกมาเรียนชดเชย
 • ทางโรงเรียน จะชดเชยให้ เพียง 1 ช.ม. และต้องมาเรียนชดเชยภายในเดือนที่มีการลาเท่านั้น หากข้ามเดือนแล้ว ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การชดเชย ช.ม.
  เวลาเปิดทำการ ของโรงเรียน
 • จันทร์- ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์เปิด 09.00 - 20.00 น.

 • เวลาเปิดทำการ ของห้องซ้อม
 • 12.00 - 22.00 น. ทุกวัน